תנאי שימוש

1. אתר האינטרנט WWW.JOBIBON.COM ואפליקציית Jobibon מופעלים על ידי חברת Jobibon מטרת אתר האינטרנט והאפליקציה הינה להוות צינור לחיבור בין משתמשים המבקשים לחפש מקום עבודה בקרבת מגוריהם לבין מעסיקים פוטנציאליים המחפשים עובדים זמינים בקרבת מקום העסק שלהם.

2. מבוא

2.1. השימוש בדף האינטרנט ובשירות הסלולרי "Jobibon" המהווים לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה להעברת פרטיו של מחפש העבודה למעסיקים פוטנציאליים לצורך מציאת עבודה בהתאם לקרבת מקום מגוריו (להלן: "האתר" ו "האפליקציה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:"תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: או "המעסיק") לתנאים כאמור.

2.2. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האפליקציה, חברת Jobibon (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיו ובשירותי האפליקציה. גלישה ושימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מצד המעסיק להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול עלפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר או באפליקציה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

2.3. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ולאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם, לרבות במידע בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

2.4. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.

3. הגדרות

"התוכן" האתר והאפליקציה, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האפליקציה והאתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות אפליקציה/אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה או האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"מעסיקים", לרבות, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך; או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"משתמשים" , לרבות, בין היתר, יחידים בעלי חשבון באתר או באפליקציה, שמטרתם היא חיפוש עבודה באמצעות השירות.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך או הנאספים על ידיי המפעילה באפליקציה במהלך השימוש באפליקציה.

 

4. על תנאי השימוש

4.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המעסיק לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המעסיק במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמשאו מעסיק אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש או מעסיק אחרים יוכל המעסיק לתבוע אך ורק את הצד המפרולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

4.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות, ולעניין השימוש בהם.

4.3. המפעילה מספקת את השירות ומנויי המעסיקים שלה כיום הם ללא עלות, אך היא שומרת לעצמהאת הזכות לשלב מרכיבים נוספים באפליקציה ובאתר, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המעסיק בכל עת.

5. קניין רוחני

5.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר ולאפליקציה, תוכנם, עיצובם, עריכתם וסימניהם המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

5.2. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן באתר ובאפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

5.3. אין לעשות בתוכן האתר והאפליקציה שימוש כלשהו, אלא למטרות לשמן נועדו, לצרכיו הפרטיים והאישיים של המעסיק, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי מעסיק רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך חיפוש עובדים ורשאי להעביר את פרטיו למשתמשים אך ורק באמצעות הקישורים המופיעים באתר ובאפליקציה. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

5.4. המעסיק מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ובאפליקציה. כמו כן, מתחייב המעסיק כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר ובאפליקציה או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

6. אחריות ואי נטילת אחריות

6.1. התוכן המוצג באתר ובאפליקציה נאסף ממקורות רבים. יחד עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ובאפליקציה ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא.

6.2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למעסיק כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ובאפליקציה. למעסיק לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למעסיק לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המעסיק בנוגע למידע שפורסם באתר או באפליקציה ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר או האפליקציה.

6.3. המעסיק הינו האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלו מול צדדים שלישיים, לרבות משתמשים המנויים לשירות. המעסיק מבין כי המפעילה לא ערכה בדיקת רקע למשתמשים באתר ובאפליקציה ולמעסיקים המפרסמים בהם. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל שלב, בדיקות רקע למשתמשים ולמעסיקים באתר ובאפליקציה.

6.4. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ובאפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר או באפליקציה אין משמעותה כי תוכן האתר והאפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למעסיק ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ובאפליקציה.

6.5. על המעסיק לשאת בכל אחריות הנובעת כתוצאה מאינטראקציה בינו לבין צדדים שלישיים, לרבות המשתמשים בשירות, גם אם מחליט המעסיק ליצור קשר עם משתמש כאמור, או שמשתמש מחליט ליצור קשר עם המעסיק, בין באמצעות שיחה ובין באמצעות פגישה. בנוסף, למפעילה אין ערבות להתאמת המעסיק למשתמש המפרסם פרטיו באתר או באפליקציה.

6.6. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר והאפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למעסיק ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

6.7. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ובאפליקציה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

6.8. המעסיק מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המעסיק, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

6.9. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד מעסיק בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.

7. התחייבויות המעסיק והתוכן המועלה על ידי המעסיק

7.1. המעסיק מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר והאפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים,תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט.

7.2. יובהר למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הקבצים והמידע המועלים במהלך תהליך העלאת פרטי המשתמש על ידי המשתמש והמעסיק, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

7.3. המעסיק מתחייב כי הפרטים האישיים המועלים על ידו בחלונית הרלוונטית לכך באתר ובאפליקציה מוגבלים אך ורק להצגת פרטיו האישיים בלבד לצורך איתור עובדים.

7.4. המעסיק מצהיר כי האחריות לאמיתות ונכונות הפרטים אותם בחר לפרסם עם יצירת החשבון, הינו מדויק ואמיתי וכי יעדכן מיד עם היוודע לו אודות מידע שהפך להיות לא שלם, לא מדויק או מטעה אלה מוטלת עליו בלבד. המעסיק מתחייב כי המשרות אותן הוא בוחר לפרסם באתר או באפליקציה הינן משרות אמתיות ונכונות וכי אין מדובר במשרות פיקטיביות.על המעסיק לעדכן את המשרות והוא מתחייב להסיר מהאתר ו/או האפליקציה כל משרה שהפכה ללא רלוונטית, מכל סיבה שהיא, בין אם המשרה אוישה ובין אם לאו.

7.5. המעסיק הינו האחראי הבלעדי לתוכן והמידע שפרסם באתר ובאפליקציה ו/או העביר לצדדים שלישיים (לרבות משתמשים ומעסיקים נוספים המפרסמים באתר ובאפליקציה), לרבות הודעות טקסט, צ'ט קטעי וידאו, תמונות וכיוצא בזה, בין אם תוכן זה פורסם באופן פומבי ובין אם באופן פרטי בין משתמשים ומעסיקים אחרים באתר ובאפליקציה.

7.6. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המעסיק ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ובאפליקציה, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המעסיק לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

7.7. המעסיק מסכים לכך שהמפעילה רשאית, אך לא מחויבת, לבחון כל תוכן שפורסם על ידי המעסיק כחלק מהשירות. כפועל יוצר מכך, המפעילה רשאית להסיר כל תוכן, חלקי או מלא, שאינו רלוונטי לשירות ו/או אינו נכון ומדויק, וכן כל תוכן העלול לפגוע במוניטין או בשירות של המפעילה.

7.8. המפעילה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המעסיק (פרטים אישיים, כתובת אי-מייל, טלפון, פקס וכיו"ב) במאגרי המידע שלה, בין היתר על מנת להמשיך לקשר בין משתמשים פוטנציאליים, התואמים לדעת המפעילה את המשרות המוצעות על ידי המעסיק. ידוע למעסיק כי פרטים של משתמש יועברו אליו על ידי המפעילה או על ידי המשתמש עצמו.הסכמה זו הינה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן. כמו כן, מסכים המעסיק כי בנתונים אשר ישמרו במאגרי המידע ייעשה שימוש על ידי המפעילה לצורך ניתוח סטטיסטי.

7.9. ידוע למעסיק העושה שימוש בשירות, כי הוא מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר והאפליקציה. המעסיק מאשר למפעילה לשלוח לו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל.

7.10. במקרה שירצה המעסיק בהסרתו מרשימת התפוצה, יעשה זאת באמצעות מייל לכתובת: info@Jobibon.com ובקשתו תבוצע לכל המאוחר, בתוך 7 ימי עסקים.

7.11. מובהר כי השירות אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של המעסיק ואינו מהווה ייעוץ מקצועי. מעסיק המתקשר עם צד ג' כלשהו, לרבות משתמש בשירות, בהסתמך על מידע שהועבר לו על ידי משתמש כאמור, צד ג' כלשהו ו/או המפעילה, יישא באחריות הבלעדית לתוצאות פעולותיו.

7.12. תשומת לב המעסיק מופנית להוראות סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה על פי הוראות חוק זה. מעסיק המפרסם בניגוד להוראות חוק זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.

8. השימוש באפליקציה

8.1. קבלת שירותי המפעילה באמצעות האפליקציה תלויים בכך שהמעסיק ו/או המכשיר הסלולרי שלו ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, לרבות אך לא רק: תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירותי GPS והפעלת, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המשתמש ו/או המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשרו את קבלת השירות.

8.2. המפעילה אינה גובה מהמעסיק כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש לצורך הפעלת האפליקציה (להלן: "שירות הגלישה"). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטרנט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבו הוא מקבל את נתוני השרות.

8.3. המעסיק מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי האפשרות להעברת פרטיו האישיים באמצעות האפליקציה, ישירות מהמכשיר הסלולרי מותנית בהזנת פרטים כאמור מראש באתר וזיהויו על ידי מספר סלולרי מתאים. בהתאם, מצהיר המעסיק כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי אותו הזין באתר בעת הרישום לשירות הוא מספר הטלפון הסלולרי אליו יישלחו המסרונים במסגרת קבלת השירות וכל שירות סלולרי אחר אותו תפעיל המפעילה מעת לעת.

8.4. השימוש בשירות הינו אישי והמעסיק מתחייב להימנע מהעברת מסרון שנתקבל במכשירו הסלולרי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים. המעסיק מצהיר כי ידוע לו, כי העברת מסרון שנתקבל במכשירו האישי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו לגורמים אחרים.

9. שירותי מיקום (GPS)

על המעסיק לוודא כי מכשירו הסלולרי מחובר לשירותי המיקום (GPS), כי הם מופעלים ושהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו. כמו כן, על המעסיק לוודא שה-GPS זיהה את מיקומו.

להרחבה בעניין תנאי הפרטיות בכפוף לשימוש בשירותי המיקום, ראה מדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה.

10. שיפוי

עלהמעסיק לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצדהמעסיק; (2) שימוש בשירות על ידי המעסיק; (3) נתוני המעסיק; (4) הפרת תנאי השימוש מצדהמעסיק; (5) שימוש על ידי המעסיק בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצדהמעסיק אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

11. שימוש במידע פרטי

11.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המעסיקים באתר ובאפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

11.2. עם רישום המעסיק באתר או באפליקציה, יתבקש המעסיק לבחור שם משתמש וסיסמה, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצורכי אבטחה. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למעסיקגישה לאזורים המוגבלים של האתר והאפליקציה. על אחריותו הבלעדית של המעסיק לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעםלפעם, כך שרק המעסיק יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המעסיק ו/או באזור האישי של המעסיק על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המעסיק.

12. התקשרות עם צדדים שלישיים

12.1. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר או באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המעסיק באתר או באפליקציה, תסוכם ישירות בין המעסיק לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכצינור להעברת פרטי מחפשי עבודה ומעסיקים בלבד.

12.2. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

12.3. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ובאפליקציה.המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

12.4. מאחר שהאפליקציה ניתנת להורדה באמצעות פלטפורמות, ספקי שירות או מפיצים שהינם צדדים שלישיים (להלן "ספקי הפלטפורמה"), שימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של ספקי פלטפורמה וצדדים שלישיים אחרים. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של ספקי הפלטפורמה עשויים לחול על שימוש מצד המעסיקביישום, והוא מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימושהאמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

13. תקופה וסיום

13.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בויעשה המעסיקשימוש כלשהו באתר או באפליקציה, ויימשך עד שכל המינויים שניתנו בהתאם להסכם זה, יפקעו או יובאו לסיומם.

13.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המעסיק הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן עלפי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למעסיק, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

13.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעתעל פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המעסיק באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

13.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ובאפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המעסיק או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

13.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 

 

14. כללי

14.1. תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

14.2. מנוי המעסיק באתר ובאפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

14.3. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: info@Jobibon.com.

15. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ובאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב. 

16.ביטול עסקה

 

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;

ביטול העסקה ייעשה תוך  14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

הודעת ביטול ניתן למסור אל מחלקת שירות הלקוחות של גוביבון בטלפון 052-6201118,  במייל info@jobibon.com  ,  בדואר רשום לכתובת קיבוץ גבעת ברנר לידי ג'וביבון בעמ מיקוד 60948.

בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הטלפון והזהות של המשתמש ומספר ההזמנה  (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה.

החזרת הפריט לידי מוצצים תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט באחת מחנויות מוצצים לפי בחירת המשתמש, או שליחת הפריט אל משרדי מוצצים באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרת,  בתיאום עם נציגי גוביבון (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה

כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5%  או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.

מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות מקרים בהם ההזמנה המלאה לא חויבה בדמי משלוח אך לאור ביטול חלקה יש לשלם דמי משלוח וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים כפי שמפורסמת באתר.

 

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי מוצצים

על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14  ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל גוביבון על חשבונה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

לגוביבון תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך  14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה ( החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) גוביבון תחזיר למשתמש, בתוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות  Paypal יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל חשבון המשתמש, זאת בתוך  14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה ( החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) ג'וביבון תחזיר למשתמש, בתוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

בכל מקרה, ג'וביבון תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%  ממחיר המוצר או 100  שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם  (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ג'וביבון בדוא"ל  info@jobibon.com  או בטלפון 052-6201118

ביטול העסקה על ידי ג'וביבון בע"מ

ג'וביבון תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

 1.1            במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

 1.2            במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

1.3          אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;

1.4         אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך  14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וג'וביבון תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי גוביבון  בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אפליקציית Jobibon 

כל הזכויות שמורות ג'וביבון בע"מ

קיבוץ גבעת ברנר

052-6201118

©2019 by Jobibon